דער ים װאַרפֿט אַרױס אױפֿן ברעג זײַן דערטרונקענע שטילקײט
The sea flings to the shore its drowned stillness
—Abraham Sutzkever
Chania, Crete, 2022